คณะกรรมการการบัญชี-การเงิน เเละการลงทุน

ข่าวสารและกิจกรรม

การสัมมนา เรื่อง IFRS 9: Investment (มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน) (รอบเช้าและรอบบ่าย)

การสัมมนา เรื่อง IFRS 9: Investment (มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน) (รอบเช้าและรอบบ่าย)

06 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการการบัญชี-การเงิน เเละการลงทุน

คณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน ได้จัดสัมมนาเรื่อง “IFRS 9: Investment (มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน)” โดยเชิญทีมวิทยากรจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด มาเป็นผู้บรรยาย โดยแบ่งผู้เข้าร่วมการสัมมนาเป็น รอบเช้า และรอบบ่าย เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 221 อาคาร 2 ชั้น 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาที่นี่