คณะกรรมการการบัญชี-การเงิน เเละการลงทุน

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมชี้แจง การใช้โปรแกรมการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน IFRS 17

ประชุมชี้แจง การใช้โปรแกรมการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน IFRS 17

31 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการการบัญชี-การเงิน เเละการลงทุน

สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการการบัญชี-การเงิน เเละการลงทุน จัดประชุมชี้แจง การใช้โปรแกรมการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (IFRS 17) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 501 สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยมีทีมวิทยากรจากสำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย (IPRB) ที่ได้พัฒนาโปรแกรมมาร่วมชี้แจง