สำนักงานอนุญาโตตุลาการ

ข่าวสารและกิจกรรม

สัมมนาการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ

สัมมนาการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ

25 ตุลาคม 2559 สำนักงานอนุญาโตตุลาการ

สำนักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดการสัมมนาเรื่อง การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 221 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

เอกสารประกอบการสัมมนา