สำนักงานอนุญาโตตุลาการ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์
ดำเนินการเพื่อให้การระงับข้อพิพาทในทางแพ่งระหว่างบริษัทสมาชิกเสร็จไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว เป็นที่เชื่อถือและพึงพอใจของคู่พิพาททั้งสองฝ่าย

พันธกิจ
1. ปฏิบัติตามข้อบังคับในสัญญาการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เที่ยงตรง และเป็นธรรม
2. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่บริษัทสมาชิกและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อการระงับข้อพิพาท
3. รวบรวมแนวคำชี้ขาดข้อพิพาทของอนุญาโตตุลาการทำเป็นรูปเล่ม เพื่อให้บริษัทสมาชิกและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางประกอบการดำเนินการเพื่อการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นใหม่
4. นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการเก็บข้อมูล และควบคุมความเคลื่อนไหวของสำนวน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบและติดตามสำนวน
5. เสนอแนวทางในการแก้ใขปรับปรุงข้อบังคับในสัญญาการระงับพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อให้การดำเนินการระงับข้อพิพาทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

"สำนักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย เติบโตอย่างมั่นคง ก้าวไกลอย่างยั่งยืน"