กิจกรรมส่วนกลาง

ข่าวสารและกิจกรรม

การเสวนาหัวข้อ สื่อสารอย่างไรให้ปลอดภัย ในยุค Data Privacy และกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ IPR สื่อสารสร้างสัมพันธ์ 2019

การเสวนาหัวข้อ สื่อสารอย่างไรให้ปลอดภัย ในยุค Data Privacy และกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ IPR สื่อสารสร้างสัมพันธ์ 2019

04 ตุลาคม 2562 กิจกรรมส่วนกลาง

ชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย จัดการเสวนาหัวข้อ "สื่อสารอย่างไรให้ปลอดภัย ในยุค Data Privacy" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับฟังการเสวนาได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการของพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ที่มีความเกี่ยวข้องกับงานด้านการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานรับรู้ถึงข้อควรระวังในการนำเสนอข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับองค์กรจากการเผยแพร่ข่าวสารหรือข้อมูลนั้น ๆ เพื่อเป็นการป้องกันและพร้อมรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
คุณจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ และเลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันกฎหมายสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
คุณทัศน์สุมา สมานมิตร บรรณาธิการเพจอีจัน

พร้อมกันนี้ชมรมฯ ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนขึ้น ภายใต้ชื่องาน “IPR สื่อสารสร้างสัมพันธ์ 2019” เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 501 สมาคมประกันวินาศภัยไทย