กิจกรรมส่วนกลาง

ข่าวสารและกิจกรรม

TGIA Academy จัดอบรม หลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

TGIA Academy จัดอบรม หลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

06 สิงหาคม 2563 กิจกรรมส่วนกลาง

TGIA Academy ศูนย์การเรียนรู้ที่สมาคมประกันวินาศภัยไทยได้จัดตั้งขึ้นเพื่อยกระดับการให้ความรู้และวิชาชีพของนายหน้าประกันวินาศภัยให้ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากประชาชน จัดอบรม “หลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยมีบุคลากรจาก บริษัทประกันภัย ธนาคาร บริษัทนายหน้า และนายหน้าบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องสัมมนา 501 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

สำหรับหลักสูตรการอบรมฯ ดังกล่าว สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้เป็นหน่วยงานการจัดอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยอย่างเป็นทางการ โดยหลักสูตรการอบรมฯ ครอบคลุมถึงเรื่อง บทบาทหน้าที่ของนายหน้าประกันวินาศภัยต่อธุรกิจการประกันภัย จรรยาบรรณและคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพนายหน้า หลักการประกันภัยและกฎหมายประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับนายหน้า ความรู้ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยในหลากหลายประเภท ความรู้ที่เกี่ยวกับการเสนอขายและการบริการที่ดีต่อผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้ การอบรมฯ นี้มีกำหนดจัดขึ้นทุกเดือน ผู้สนใจสามารถตรวจสอบตารางการอบรมได้ที่เว็บไซต์ www.tgia.org หัวข้อ "การอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย”