กิจกรรมส่วนกลาง

ข่าวสารและกิจกรรม

สมาคมประกันวินาศภัยแห่งประเทศญี่ปุ่นแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับมาตรการจัดการปัญหาการฉ้อฉลในธุรกิจประกันภัยยานยนต์ในประเทศญี่ปุ่น

สมาคมประกันวินาศภัยแห่งประเทศญี่ปุ่นแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับมาตรการจัดการปัญหาการฉ้อฉลในธุรกิจประกันภัยยานยนต์ในประเทศญี่ปุ่น

25 มกราคม 2564 กิจกรรมส่วนกลาง

สมาคมประกันวินาศภัยไทย (TGIA) ร่วมกับ สมาคมประกันวินาศภัยแห่งประเทศญี่ปุ่น (GIAJ) จัดสัมมนาออนไลน์ (Virtual Seminar) ในหัวข้อ “Countermeasures Against Motor Fraudulent Claims Taken by General Insurance Companies in Japan” เพื่อแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับมาตรการจัดการปัญหาการฉ้อฉลในธุรกิจประกันภัยยานยนต์ในประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 17.00 น. โดยในงานสัมมนาได้รับเกียรตินาย Yuji Ito กรรมการผู้จัดการของสมาคมประกันวินาศภัยแห่งประเทศญี่ปุ่น กล่าวเปิดงาน

การสัมมนาครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรกเป็นการบรรยายให้ความรู้ในภาพรวม (Public Presentation) โดยนาย Hiroto Watanabe ตำแหน่ง Deputy Manager ฝ่าย Claims Management ของบริษัท Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd. ซึ่งได้ให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการต่อปัญหาเรื่องฉ้อฉลในธุรกิจประวินาศภัยทั้งในระดับบริษัทและภาคธุรกิจประกันวินาศภัยของประเทศญี่ปุ่น ส่วนช่วงที่สองเป็นการหารือกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) ซึ่งสมาคมประกันวินาศภัยแห่งประเทศญี่ปุ่นได้แบ่งปันประสบการณ์ รวมถึงแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการเรื่องฉ้อฉลในภาคธุรกิจประกันวินาศภัยของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจประกันวินาศภัยไทยต่อไป 

ทั้งนี้ การสัมมนาภาพรวมในช่วงแรกเปิดโอกาสให้บริษัทสมาชิกและผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนารวม 70 คน ส่วนการหารือกลุ่มย่อยสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในช่วงที่สองนั้น มีผู้แทนจากสมาคมประกันวินาศภัยแห่งประเทศญี่ปุ่น สมาคมประกันวินาศภัยไทย และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รวม 22 คน

 

ดาวน์โหลดเอกสารสัมมนา

ดาวน์โหลดข่าวประชาสัมพันธ์