โครงการประกันภัยพืชผล

ข่าวสารและกิจกรรม

สมาคมประกันวินาศภัยไทย แจ้งเรื่อง SMS ที่ส่งถึงเกษตรกร ลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส. ที่ได้รับสิทธิ์ประกันภัยข้าวนาปี และประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2565

สมาคมประกันวินาศภัยไทย แจ้งเรื่อง SMS ที่ส่งถึงเกษตรกร ลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส. ที่ได้รับสิทธิ์ประกันภัยข้าวนาปี และประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2565

06 ตุลาคม 2565 โครงการประกันภัยพืชผล

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับข้อความนี้ ไม่ต้องตกใจ!

สมาคมประกันวินาศภัยไทยร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ดำเนินการจัดส่งข้อความไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของเกษตรกร ลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส. ที่ได้รับสิทธิ์ประกันภัยข้าวนาปี และประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2565 เพื่อแจ้งให้เกษตรกรได้ตรวจสอบข้อมูลตามสิทธิ์ที่ได้รับ และได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยตลอดระยะเวลาการเพาะปลูก

ผู้ส่งข้อความชื่อ: TGIACrop
เนื้อหา: 
"คุณได้รับการประกันภัยข้าวนาปีฟรีจากภาครัฐ และ ธ.ก.ส. สามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์สมาคมประกันวินาศภัยไทย rice.tgia.org หรือแอปฯ ธ.ก.ส. BAAC INSURE ดาวน์โหลดที่ onelink.to/ptv5am"

และ
"คุณได้รับการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฟรีจากภาครัฐ และ ธ.ก.ส. สามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์สมาคมประกันวินาศภัยไทย maize.tgia.org หรือแอปฯ ธ.ก.ส. BAAC INSURE ดาวน์โหลดที่ onelink.to/ptv5am"