โครงการประกันภัยพืชผล

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมหารือการดำเนินโครงการ ธนาคารน้ำใต้ดิน

ประชุมหารือการดำเนินโครงการ ธนาคารน้ำใต้ดิน

05 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการประกันภัยพืชผล

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมประชุมหารือรายละเอียดการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชน เพื่อให้การมีน้ำใช้อย่างสมดุลและยั่งยืน (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ร่วมกับ สถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ คณะกรรมการกองทุนประกันภัยพืชผล คณะกรรมการโครงการประกันภัยพืชผล และ ผู้บริหารสมาคมฯ เพื่อขับเคลื่อนโครงการในขั้นตอนต่อไป โดยมี นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมฯ เป็นประธาน และ ดร.เร่งรัด สุทธิสน ผู้อำนวยการสถาบันน้ำฯ นำเสนอแนวคิดและหลักการของธนาคารน้ำใต้ดิน ทั้งนี้ อาจารย์สุบรรณ์ ทุมมา หัวหน้าศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ดฯ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในการพัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องให้ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และผลการดำเนินงานในโครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตรให้ที่ประชุมรับทราบ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ ชั้น 7 สมาคมประกันวินาศภัยไทย