คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุเเละสุขภาพ

ข่าวสารและกิจกรรม

การสัมมนาเรื่อง กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 15/2564

การสัมมนาเรื่อง กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 15/2564

05 เมษายน 2565 คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุเเละสุขภาพ

ชมรมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ จัดการสัมมนาเรื่อง กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 15/2564 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. รูปแบบออนไลน์ (ระบบ Zoom Meeting) เพื่อให้ผู้รับประกันภัยและผู้พิจารณาสินไหมทดแทนการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ ได้รับความรู้ และเพิ่มความเข้าใจ กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพแบบใหม่ รวมถึงเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการสัมมนาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้แทนจากบริษัทสมาชิก คณะกรรมการและชมรมฯ รวมจำนวนทั้งสิ้น 328 คน