โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย (IBS)

ติดต่อเรา

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย (Insurance Bureau System: IBS)

สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย
สมาคมประกันวินาศภัยไทย ชั้น 6
25 ซอยสุขุมวิท 64/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์: 0 2108 8383 โทรสาร: 0 2108 8398

ติดต่อเรา

ยืนยันตัวตน *