โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย (IBS)

ติดต่อเรา

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย (Insurance Bureau System: IBS)
สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย
สมาคมประกันวินาศภัยไทย อาคาร 1 ชั้น 2
223 ซอยร่วมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2651-4506-10 ต่อ 111 โทรสาร 0-2651-4513

ติดต่อเรา

ยืนยันตัวตน *