โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย (IBS)

ข่าวสารและกิจกรรม

ฝึกอบรม โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางประกันภัย

ฝึกอบรม โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางประกันภัย

04 กุมภาพันธ์ 2559 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย (IBS)

กิจกรรม "ฝึกอบรม โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางประกันภัย" ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 221 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

หนังสือเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางประกันภัย

เอกสารประกอบการอบรม:
- เอกสารการอบรมโครงการ IBS วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2559
- เอกสารอบรมระบบ IBS ของโครงการ IBS วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2559
- เอกสารโครงสร้างข้อมูล IBS สำหรับการอบรมโครงการ IBS วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2559
- เอกสารการตรวจสอบการนำส่ง สำหรับการอบรมโครงการ IBS วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2559
- เอกสารรายงานสถิติ สำหรับการอบรมโครงการ IBS วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2559
- เอกสารสำหรับการอบรมโครงการ IBS ในส่วนงาน Motor วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2559
- เอกสารสำหรับการอบรมโครงการ IBS ในส่วนงาน Non-Motor วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2559