โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย (IBS)

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมเตรียมความพร้อมในการส่งข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางประกันภัย

ประชุมเตรียมความพร้อมในการส่งข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางประกันภัย

31 มีนาคม 2559 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย (IBS)

กิจกรรม "ประชุมเตรียมความพร้อมในการส่งข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางประกันภัย" วันที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 221 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม
เอกสารประกอบการประชุม