การประกันภัยพืชผล

การประกันภัยข้าวนาปี สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)
การประกันภัยข้าวนาปี สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)

การประกันภัยข้าวนาปี สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) คืออะไร?

     คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี
อันเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ ไฟไหม้ ภัยศัตรูพืช หรือโรคระบาด


การประกันภัยข้าวนาปี สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) เหมาะกับใคร?

เกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกข้าวนาปี


การประกันภัยข้าวนาปี สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) มีกี่ประเภท?

มี 1 ประเภท


ความคุ้มครองเบื้องต้น ครอบคลุมอะไรบ้าง?

    คุ้มครองข้าวที่ปลูกในพื้นที่เพาะปลูกที่เอาประกันภัย และผู้รับประกันภัยตกลงที่จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยสำหรับข้าวซึ่งได้รับ
ความเสียหายอันเนื่องมาจากภัย ดังนี้

  •     1. หมวดความคุ้มครองที่ 1 ความเสียหายจากน้ำท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้ง ฝนแล้ง หรือฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาว
    หรือน้ำค้างแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม้ ซึ่งภัยดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีการประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินใน
    ระยะเวลาที่เอาประกันภัย โดยผู้รับประกันภัยจะจ่ายจำนวนเงินที่ตกลงกันคือ 1,260 บาทต่อไร่
  •     2. หมวดความคุ้มครองที่ 2 ความเสียหายจากศัตรูพืชหรือโรคระบาด ซึ่งภัยดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีการประกาศเป็นเขตการให้ความ
    ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในระยะเวลาที่เอาประกันภัย โดยผู้รับประกันภัยจะจ่ายจำนวนเงินที่ตกลงกันคือ 630 บาทต่อไร่

     ทั้งนี้ จำนวนเงินความรับผิดสูงสุดของผู้รับประกันภัยในข้อ 1.1 และ 1.2 รวมกันไม่เกิน 1,260 บาทต่อไร่


อัตราเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง?

อัตราเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง?

  • • เขตพื้นที่เพาะปลูกตามความเสี่ยงภัย
  • • จำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่ทำประกันภัย