การประกันภัย
สำหรับอุตสาหกรรม

การประกันภัยป้ายโฆษณา
การประกันภัยป้ายโฆษณา

การประกันภัยป้ายโฆษณา คืออะไร?

     คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวป้ายโฆษณา และหากป้ายล้มลงหรือมีส่วนใดส่วนหนึ่งของป้ายไปทำความ
บาดเจ็บทางร่างกายและความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ผู้ที่เป็นเจ้าของต้องมีส่วนต้องรับผิดชอบตามกฎหมายที่จะต้อง
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน


การประกันภัยป้ายโฆษณา เหมาะกับใคร?

เจ้าของแผ่นป้ายโฆษณา และ/หรือเจ้าของโครงป้ายโฆษณา


การประกันภัยป้ายโฆษณา มีกี่ประเภท?

มี 1 ประเภท


ความคุ้มครองเบื้องต้น ครอบคลุมอะไรบ้าง?

 •     หมวด 1 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (ป้ายและโครงสร้าง)
  บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายต่อตัวป้ายหรือโครงสร้างอัน
  เกิดจากภัย หรืออุบัติเหตุ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด หรือการลักทรัพย์
 •     หมวด 2 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
  บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อบุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหาย สำหรับการบาดเจ็บ
  การเสียชีวิต หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินอันเกิดจากป้ายโฆษณา ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมาย และอุบัติเหตุดังกล่าวต้องเกิด
  จากภัยที่กรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครอง


อัตราเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง?

อัตราเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง?

 • • จำนวนเงินเอาประกันภัย
 • • จำนวนเงินจำกัดความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 • • โครงสร้างของป้ายโฆษณา