การประกันภัย
สำหรับอุตสาหกรรม

การประกันภัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
การประกันภัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

การประกันภัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คืออะไร?

     คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่ใช้ในสำนักงานแล้วเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายขึ้น
โดยอุบัติเหตุต่าง ๆ ซึ่งคุ้มครองทั้งความเสียหายทางกายภาพของอุปกรณ์ รวมถึงความเสียหายของอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อเก็บข้อมูลและข้อมูล
ที่บันทึกอยู่ภายในอุปกรณ์นั้น และค่าจัดทำข้อมูลที่สูญหายด้วย


การประกันภัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส เหมาะกับใคร?

เจ้าของหรือผู้ที่ใช้งานเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ


การประกันภัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส มีกี่ประเภท?

มี 1 ประเภท


ความคุ้มครองเบื้องต้น ครอบคลุมอะไรบ้าง?

    คุ้มครองไม่ว่าเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ระหว่างการใช้งาน หรือพักงาน หรือขณะถอดเพื่อทำความสะอาด ปรับปรุงเครื่องใหม่ หรือ
เคลื่อนย้ายภายในสถานที่ดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือในระหว่างการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น หรือในระหว่างการติดตั้งเครื่อง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้นกลับเข้าไปใหม่ ซึ่งในกรณีใดก็ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะให้ความคุ้มครองภายหลังจากการทดลองเครื่องโดยสมบูรณ์
และเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช้งานได้โดยแท้จริงแล้วเท่านั้น


อัตราเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง?

อัตราเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง?

จำนวนเงินเอาประกันภัย