การประกันภัย
สำหรับอุตสาหกรรม

การประกันภัยขนส่งวัตถุอันตรายทางบก
การประกันภัยขนส่งวัตถุอันตรายทางบก

การประกันภัยขนส่งวัตถุอันตรายทางบก คืออะไร?

     คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก กรณีที่ผู้ประกอบการขนส่งวัตถุอันตรายเกิดอุบัติเหตุ
และทำให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินต่อบุคคลภายนอก


การประกันภัยขนส่งวัตถุอันตรายทางบก เหมาะกับใคร?

ผู้ประกอบการขนส่งวัตถุอันตรายที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม


การประกันภัยขนส่งวัตถุอันตรายทางบก มีกี่ประเภท?

มี 1 ประเภท


ความคุ้มครองเบื้องต้น ครอบคลุมอะไรบ้าง?

    คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดแก่บุคคลภายนอกซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตามกฎหมายเนื่องจากการรั่วไหล
การระเบิด หรือการติดไฟของวัตถุอันตรายที่ทำการขนส่งโดยผู้เอาประกันภัยในยานพาหนะขนส่งที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และเป็น
ผลทำให้เกิด

  • 1. ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
  • 2. ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  • 3. ค่าใช้จ่ายในการขจัด เคลื่อนย้าย บำบัด บรรเทาความเสียหาย รวมทั้งการฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิม หรือสภาพที่ใกล้เคียงกับสภาพเดิม
    ซึ่งรวมถึงความเสียหายแก่สัตว์ พืช สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพย์สินของแผ่นดิน หรือทรัพย์ไม่มีเจ้าของ

    ทั้งนี้ ความรับผิดของบริษัทตามข้อตกลงคุ้มครองดังกล่าวข้างต้น ให้รวมถึงค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตาม กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ซึ่งผู้เอาประกันภัยได้ชดใช้ให้กับผู้เรียกร้อง และค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมซึ่งผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปด้วยความยินยอมเป็น ลายลักษณ์อักษรจากบริษัท แต่เมื่อรวมกับความคุ้มครองอย่างอื่นแล้วจะต้องไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิดที่ระบุในตารางกรมธรรม์ ประกันภัยฉบับนี้


อัตราเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง?

อัตราเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง?

  • • จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
  • • น้ำหนักและประเภทวัตถุอันตรายที่ทำการขนส่ง
  • • จำนวนรถที่ทำประกันภัย (ส่วนลดเบี้ยประกันภัย)
  • • การทำประกันภัยรถยนต์ (ส่วนลดเบี้ยประกันภัย)
  • • ประวัติการขนส่ง (ส่วนลดเบี้ยประกันภัย)