การประกันภัย
สำหรับอุตสาหกรรม

การประกันภัยเครื่องจักร
การประกันภัยเครื่องจักร

การประกันภัยเครื่องจักร คืออะไร?

    คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อเครื่องจักรที่ได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วและผ่านการทดสอบเดินเครื่องแล้วโดยสมบูรณ์ นอกจากนี้
ยังคุ้มครองความเสียหายเมื่อเครื่องจักรได้รับความเสียหายโดยฉับพลันทันทีจากสาเหตุใด ๆ เช่น การระเบิดในทางฟิสิกส์ ความผิดพลาดในการ
ออกแบบ ไฟฟ้าลัดวงจร และสาเหตุใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุยกเว้น


การประกันภัยเครื่องจักร เหมาะกับใคร?

เจ้าของเครื่องจักร หรือเจ้าของโรงงานที่มีการเปิดดำเนินการกิจการแล้ว


การประกันภัยเครื่องจักร มีกี่ประเภท?

มี 1 ประเภท


ความคุ้มครองเบื้องต้น ครอบคลุมอะไรบ้าง?

    คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดขึ้นโดยฉับพลัน และไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ต่อเครื่องจักรที่ตั้งอยู่ในสถานที่ซึ่งได้ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย อันเนื่องมาจากการหล่อและการใช้วัสดุที่มีคุณภาพไม่สมบูรณ์ ความผิดพลาดหรือความบกพร่องในการออกแบบ ความบกพร่อง
จากโรงงาน การซ่อม หรือการติดตั้ง ด้านการฝีมือ การขาดความชำนาญ หรือเนื่องมาจากเหตุแห่งความสะเพร่า การกลั่นแกล้ง การขาดน้ำในหม้อน้ำ
การระเบิดในทางฟิสิกส์ การแยกจากกันด้วยกำลังเหวี่ยงจากศูนย์ถ่วง ไฟฟ้าลัดวงจร พายุ หรือเหตุอื่นใดซึ่งมิได้ระบุยกเว้นไว้โดยเฉพาะในกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี้


อัตราเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง?

อัตราเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง?

จำนวนเงินเอาประกันภัย