การประกันภัย
สำหรับอุตสาหกรรม

การประกันภัยการขนส่งสินค้าภายในประเทศ
การประกันภัยการขนส่งสินค้าภายในประเทศ

การประกันภัยการขนส่งสินค้าภายในประเทศ คืออะไร?

    คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายสำหรับสินค้าที่เอาประกันภัย อันมีสาเหตุจากอุบัติเหตุระหว่างการขนส่ง
ภายในประเทศไทย ทั้งโดยทางรถบรรทุก ทางเรือ ทางรถไฟ ทางอากาศยาน และรวมถึงการขนส่งทางไปรษณีย์ภัณฑ์ เพื่อเพิ่มความมั่นใจ
ให้กับเจ้าของสินค้าที่กำลังจะนำส่งสินค้านั้น ๆ ไปยังจุดหมายปลายทาง


การประกันภัยการขนส่งสินค้าภายในประเทศ เหมาะกับใคร?

เจ้าของสินค้า


การประกันภัยการขนส่งสินค้าภายในประเทศ มีกี่ประเภท?

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 • 1. กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ (แบบคุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิด)
 • 2. กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ (แบบระบุภัย)


ความคุ้มครองเบื้องต้น ครอบคลุมอะไรบ้าง?

 • 1. กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ (แบบคุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิด) ให้ความคุ้มครอง ดังนี้
  • • ความเสียหายหรือความสูญเสียโดยสิ้นเชิงหรือบางส่วนของสินค้าที่เอาประกันภัยอันเกิดจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุภายนอก
  • • ความเสียหายทั่วไป (General Average) ที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัย รวมทั้งส่วนเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป
   (General Average Contribution) และค่ากู้ภัย (Salvage Charges) ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชดใช้ตามประเพณีปฏิบัติหรือตาม
   กฎหมาย เว้นแต่ที่มีสาเหตุตกอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นในหมวดที่ 3
 • 2. กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ (แบบระบุภัย)คุ้มครองความเสียหายหรือความสูญเสียโดยสิ้นเชิงหรือบางส่วนของสินค้า
  ที่เอาประกันภัยอันมีสาเหตุมาจาก
  • • อัคคีภัย การระเบิด หรือฟ้าผ่า
  • • ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง หรือสินค้าที่เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุชนหรือโดนกับยานพาหนะอื่นหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกยานพาหนะ
   รวมถึงหัวลากและหางลาก หรือรถพ่วงของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งนั้นเอง
  • • เรือจมหรือเกยตื้น เครื่องบินตก รถไฟตกราง รถรวมถึงหัวลากและหางลากหรือรถพ่วงพลิกคว่ำ หรือตกถนน หรือตกสะพาน
   หรือตกไหล่ทาง
  • • ภัยเพิ่มพิเศษที่ได้ระบุไว้ชัดเจนในตารางกรมธรรม์ประกันภัย


อัตราเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง?

อัตราเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง?

จำนวนเงินเอาประกันภัย และ/หรือมูลค่าสินค้าที่เอาประกันภัย