การประกันภัย
สำหรับอุตสาหกรรม

การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก คืออะไร?

     คือ การประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกสำหรับความบาดเจ็บทางร่างกายหรือเสียชีวิต และ/หรือ
ความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันภัย และเกิดขึ้นในสถานที่เอาประกันภัยของผู้เอาประกันภัย รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย
ที่เกิดขึ้นด้วย


การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก เหมาะกับใคร?

ผู้ประกอบกิจการต่าง ๆ อาทิ ร้านค้าทั่วไป สำนักงาน โรงแรม โรงเรียน ฯลฯ


การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก มีกี่ประเภท?

มี 1 ประเภท


ความคุ้มครองเบื้องต้น ครอบคลุมอะไรบ้าง?

    คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดแก่บุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตามกฎหมายอันสืบเนื่องหรือเป็นผล
มาจากอุบัติเหตุจากการประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เอาประกันภัยภายใต้ขอบเขตของการเสี่ยงภัย ในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย
ณ อาณาเขตความคุ้มครองซึ่งระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย สำหรับ

  • 1. ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
  • 2. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  • 3. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี


อัตราเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง?

อัตราเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง?

  • • จำนวนเงินจำกัดความรับผิด หรือจำนวนเงินของค่าจ้าง หรือจำนวนเงินของยอดจำหน่าย
  • • ประเภทของกิจการ