การประกันภัย
สำหรับอุตสาหกรรม

การประกันภัยคุ้มครองการว่างงาน
การประกันภัยคุ้มครองการว่างงาน

การประกันภัยคุ้มครองการว่างงาน คืออะไร?

     คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยที่เป็นลูกจ้างกรณีถูกสถานประกอบการเลิกจ้างโดยลูกจ้างไม่มีความผิด หรือนายจ้าง
ปิดกิจการและได้รับค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานแล้ว


การประกันภัยคุ้มครองการว่างงาน เหมาะกับใคร?

ลูกจ้างในสถานประกอบการทั่วไป


การประกันภัยคุ้มครองการว่างงาน มีกี่ประเภท?

มี 1 ประเภท


ความคุ้มครองเบื้องต้น ครอบคลุมอะไรบ้าง?

    บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามจำนวนเงินเอาประกันภัยให้กับผู้เอาประกันภัย เนื่องจากผู้เอาประกันภัยถูกเลิกจ้าง หรือนายจ้างปิดกิจการ และได้รับ ค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานแล้ว


อัตราเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง?

อัตราเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง?

จำนวนเงินเอาประกันภัย