การประกันภัย
ส่วนบุคคล

การประกันภัยผู้ตรวจสอบอาคาร
การประกันภัยผู้ตรวจสอบอาคาร

การประกันภัยผู้ตรวจสอบอาคาร คืออะไร?

     คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้ตรวจสอบอาคารที่ทำการตรวจสอบอาคารแล้วเกิดอุบัติเหตุทำให้เกิด
ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก


การประกันภัยผู้ตรวจสอบอาคาร เหมาะกับใคร?

วิศวกรผู้ตรวจสอบอาคาร


การประกันภัยผู้ตรวจสอบอาคาร มีกี่ประเภท?

มี 1 ประเภท


ความคุ้มครองเบื้องต้น ครอบคลุมอะไรบ้าง?

    บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามผู้เอาประกันภัยสำหรับความรับผิดตามกฎหมายในฐานะผู้ตรวจสอบอาคารอันเป็นผลมาจากความ
สูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัยณ อาณาเขตประเทศไทยและเป็นผลทำให้เกิดความสูญเสีย ดังนี้

  •     1. ความสูญเสียต่อร่างกาย และ/หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกโดยอุบัติเหตุขณะที่ผู้เอาประกันภัยทำการ
    ตรวจสอบอาคาร
  •     2. ความสูญเสียต่อร่างกาย และ/หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องของผู้เอาประกันภัยในการ
    ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบตามกฎหมายในฐานะผู้ตรวจสอบอาคาร


อัตราเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง?

อัตราเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง?

  • • ประเภทของผู้ตรวจสอบอาคาร (บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล)
  • • จำนวนเงินจำกัดความรับผิด