การประกันภัย
ส่วนบุคคล

การประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน
การประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน

การประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน คืออะไร?

     คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองผู้ประกอบการที่ต้องจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้างในระหว่างการจ้างงานสำหรับกรณีการบาดเจ็บทางร่างกาย
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยรวมถึงการเสียชีวิตเนื่องจากการทำงาน


การประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน เหมาะกับใคร?

บริษัทหรือผู้ประกอบการทั่วไป


การประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน มีกี่ประเภท?

มี 1 ประเภท


ความคุ้มครองเบื้องต้น ครอบคลุมอะไรบ้าง?

    คุ้มครองผู้เอาประกันภัยกรณีที่ลูกจ้างซึ่งทำงานให้แก่ผู้เอาประกันภัยอยู่ในขณะนั้นได้รับบาดเจ็บทางร่างกายโดยอุบัติเหตุ หรือเป็นโรคซึ่งเกิดขึ้นเนื่อง
จากการปฏิบัติงานในเวลาทำงาน ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดจ่ายค่าทดแทนเพื่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยนั้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินค่า
ทดแทนแรงงาน หรือผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดในฐานะนายจ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการ
ต่อสู้คดีเพื่อการเรียกร้องค่าทดแทนนั้น


อัตราเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง?

อัตราเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง?

  • • จำนวนเงินเอาประกันภัย
  • • ประเภทกิจการ