การประกันภัย
ส่วนบุคคล

การประกันภัยผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ระบุชื่อ
การประกันภัยผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ระบุชื่อ

การประกันภัยผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ระบุชื่อ คืออะไร?

     คือ การประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารรถยนต์ที่ได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยที่ระบุชื่อไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
กรณีที่ได้รับอุบัติเหตุและทำให้เสียชีวิต บาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ (มือ เท้า สายตา) หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ขณะที่กำลังขับขี่
หรือนั่งอยู่ในฐานะเป็นผู้โดยสารอยู่ภายใน หรือกำลังขึ้นหรือลงจากรถยนต์


การประกันภัยผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ระบุชื่อ เหมาะกับใคร?

ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารรถยนต์


การประกันภัยผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ระบุชื่อ มีกี่ประเภท?

มี 1 ประเภท เป็นความคุ้มครองที่แยกเพิ่มเติมจากการประกันภัยรถยนต์


ความคุ้มครองเบื้องต้น ครอบคลุมอะไรบ้าง?

 •     1. การเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ เมื่อผู้ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้รับบาดเจ็บและเป็นเหตุให้เสียชีวิตภายใน 180 วันนับแต่วัน
  ประสบอุบัติเหตุ บริษัทจะจ่ายเงินทดแทนสำหรับการเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุให้ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้
 •     2. การสูญเสียมือ เท้า และสายตา เมื่อผู้ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้รับบาดเจ็บไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เสียชีวิต แต่มีผลทำให้ได้
  รับการสูญเสียอวัยวะ (มือ เท้า สายตา) ภายใน 180 วันนับแต่วันประสบอุบัติเหตุ
 •     *ไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทจะไม่จ่ายเงินทดแทนมากกว่าการสูญเสียหนึ่งประเภท ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดตามที่มีข้อกำหนดไว้ในข้อนี้
 •     3. ค่ารักษาพยาบาล เมื่อผู้ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้รับบาดเจ็บเป็นเหตุให้ต้องทำการรักษาโดยแพทย์ หรือศัลยแพทย์
  ผู้เชี่ยวชาญอันชอบด้วยกฎหมายหรือต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล หรือต้องจ้างพยาบาลที่มีใบอนุญาตทำการพยาบาล บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่าย
  ที่แท้จริงอันเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์นับจากวันที่ประสบอุบัติเหตุสำหรับค่ารักษา ค่าโรงพยาบาล และค่าพยาบาล แต่ต้องไม่เกินจำนวนเงิน
  เอาประกันภัยทั้งสิ้นตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับอุบัติเหตุคราวใดคราวหนึ่ง


อัตราเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง?

อัตราเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง?

 • • จำนวนที่นั่งของรถยนต์
 • • จำนวนรถยนต์ที่ทำประกันภัย (ใช้เป็นส่วนลดเบี้ยประกันภัย)
 • • จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
 • • จำนวนเงินเอาประกันภัย