การประกันภัย
ส่วนบุคคล

การประกันภัยการดูแลระยะยาว
การประกันภัยการดูแลระยะยาว

การประกันภัยการดูแลระยะยาว คืออะไร

     คือการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองกรณีที่ผู้ทำประกันภัยไม่สามารถทาภารกิจในชีวิตประจำวันอย่างน้อย3 ใน 6 อย่างประกอบด้วยการเปลี่ยน จากนอนไปนั่ง การเดิน การแต่งกาย การอาบนาชาระล้างร่างกาย การรับประทานอาหารซึ่งต้องเป็นต่อเนื่องติดต่อกันไม่น้อยกว่า180 วันหรือ มีข้อบ่งชี ทางการแพทย์ชัดเจนโดยจะจ่ายค่าทดแทนเป็นรายเดือนให้ตามทุนประกันภัยที่ซือไว้และจ่ายต่อเนื่องสูงสุดเช่น 24หรือ 36 เดือนเป็นต้น


การประกันภัยการดูแลระยะยาว เหมาะกับใคร?

ผู้สูงอายุ


การประกันภัยการดูแลระยะยาว มีกี่ประเภท?

มี 2 ประเภท คือ

  • 1. กรมธรรม์ประกันภัยการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ(กรณีจ่ายค่าทดแทนเป็นรายเดือน)
  • 2. กรมธรรม์ประกันภัยการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ (กรณีจ่ายค่าทดแทนเต็มจำนวนเงินเอาประกันภัย)


ความคุ้มครองเบื้องต้น ครอบคลุมอะไรบ้าง?

     คุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ว่าไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเองและต้องได้รับการช่วยเหลือจากผู้อื่น ตั้งแต่ 3 กิจวัตรขึ้นไปจากที่กำหนดไว้ในคำจำกัดความ ซึ่งการไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันดังกล่าวได้เริ่มขึ้นเมื่อพ้นกำาหนดระยะเวลาที่ไม่
คุ้มครองและการไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันดังกล่าวนันได้เป็นอย่างต่อเนื่องติดต่อกันไม่น้อยกว่า180 วันหรือมีข้อบ่งชี ทางการแพทย์อย่าง
ชัดเจนว่าจะไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันดังกล่าวได้อีกบริษัทจะจ่ายค่าทดแทนเต็มตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย


อัตราเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง?

อัตราเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง?

  1. เพศ
  2. อายุ
  3. จำนวนเงินเอาประกันภัย