การประกันภัย
สำหรับร้านค้าและ
สถานประกอบการ

การประกันภัยร้านทอง
การประกันภัยร้านทอง

การประกันภัยร้านทอง คืออะไร?

     คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายให้กับเจ้าของร้านทองในกรณีที่ร้านทองถูกชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์


การประกันภัยร้านทอง เหมาะกับใคร?

ผู้ประกอบกิจการร้านทอง


การประกันภัยร้านทอง มีกี่ประเภท?

มี 1 ประเภท


ความคุ้มครองเบื้องต้น ครอบคลุมอะไรบ้าง?

 •     หมวดที่ 1 ให้ความคุ้มครองต่อทองคำที่มีไว้เพื่อจำหน่ายอันเกิดจากการชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ การวิ่งราวทรัพย์ภายในสถานที่เอาประกันภัย
 •     หมวดที่ 2 ให้ความคุ้มครองตัวอาคาร ตู้นิรภัย กระจก เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ตู้แสดงสินค้า
  ทองคำ เครื่องชั่ง และโทรทัศน์วงจรปิด อันเกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ภายในสถานที่เอาประกันภัย
 •     หมวดที่ 3 ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและเงินชดเชยผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงของ
  เจ้าของร้าน บุคคลในครอบครัว ลูกจ้าง และ/หรือพนักงานรักษาความปลอดภัย อันเกิดจากการชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ การวิ่งราวทรัพย์
  ภายในสถานที่เอาประกันภัย


อัตราเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง?

อัตราเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง?

 • 1. ภัยที่ได้รับความคุ้มครอง
 • 2. สถานที่ทำประกันภัย
 • 3. ระบบรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ (ส่วนลดเบี้ยประกันภัย)