การประกันภัย
สำหรับร้านค้าและ
สถานประกอบการ

การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากสินค้าไม่ปลอดภัย
การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากสินค้าไม่ปลอดภัย

การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากสินค้าไม่ปลอดภัย คืออะไร?

     คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองสำหรับผู้ประกอบการในประเทศไทย ซึ่งจะต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายเนื่องจากสินค้าของตนเป็นสินค้า
ที่ไม่ปลอดภัยทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหาย ไม่ว่าจะกระทำโดยจงใจหรือประมาทก็ตาม ใช้หลักความรับผิดแบบเคร่งครัดมาใช้ (Strict Liability)
ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 (Product Liability Law)


การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากสินค้าไม่ปลอดภัย เหมาะกับใคร?

 • 1. ผู้ผลิต หรือผู้ว่าจ้างให้ผลิต หรือผู้นำเข้า
 • 2. ผู้ขายสินค้าที่ไม่สามารถระบุตัวผู้ผลิต ผู้ว่าจ้างให้ผลิต หรือผู้นำเข้าได้
 • 3. ผู้ใช้ชื่อ ชื่อทางการค้า หรือเครื่องหมายการค้าที่ทำให้เข้าใจว่าเป็นผู้ผลิต ผู้ว่าจ้างให้ผลิต หรือผู้นำเข้า


การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากสินค้าไม่ปลอดภัย มีกี่ประเภท?

มี 1 ประเภท


ความคุ้มครองเบื้องต้น ครอบคลุมอะไรบ้าง?

 •      1. บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามผู้เอาประกันภัย สำหรับความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยต่อผู้เสียหาย อันสืบเนื่องหรือ
  เป็นผลมาจากผลิตภัณฑ์ที่เอาประกันภัยซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย และเกิดเหตุการณ์ความเสียหายขึ้นภายในอาณาเขตความคุ้มครองที่เกิดขึ้น
  ตั้งแต่วันที่มีผลคุ้มครองย้อนหลัง (Retroactive Date) ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และผู้เอาประกันภัยได้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
  ต่อบริษัทภายในระยะเวลาเอาประกันภัยตามเกณฑ์วันเรียกร้อง (Claim Made Basis) สำหรับ
 • • ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • • ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • • ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี
 •      2. การล้มละลายหรือการมีหนี้สินล้นพ้นตัวของผู้เอาประกันภัยหรือของกองมรดกของผู้เอาประกันภัย ซึ่งจะไม่เป็นการปลดเปลื้องบริษัท
  จากภาระผูกพันภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้


อัตราเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง?

อัตราเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง?

 • • ประเภทสินค้า
 • • ยอดขาย
 • • ขอบเขตอำนาจศาล
 • • จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
 • • อาณาเขตที่คุ้มครอง