การประกันภัย
สำหรับร้านค้าและ
สถานประกอบการ

การประกันภัยโจรกรรม
การประกันภัยโจรกรรม

การประกันภัยโจรกรรม คืออะไร?

     คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ ที่เกิดจากการกระทำของคนร้าย
ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก โดยการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ ซึ่งคนร้ายได้เข้าไปหรือออกไปจากสถานที่ที่เอาประกันภัย นอกจากนี้
การประกันภัยโจรกรรมยังให้ความคุ้มครองรวมไปถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่อาคารซึ่งเป็นสถานที่เก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ที่เกิดขึ้นจาก
การโจรกรรมของคนร้ายด้วย


การประกันภัยโจรกรรม เหมาะกับใคร?

เจ้าของทรัพย์สิน หรือเจ้าของอาคาร ร้านค้าต่างๆ


การประกันภัยโจรกรรม มีกี่ประเภท?

มี 1 ประเภท


ความคุ้มครองเบื้องต้น ครอบคลุมอะไรบ้าง?

        สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองได้ 3 แบบ ประกอบด้วย

 •     1. แบบ จร.1 การลักทรัพย์ที่ปรากฏรอยงัดแงะ เป็นแบบที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะการลักทรัพย์เท่านั้นโดยคนร้ายได้เข้าไปหรือออกจากสถานที่ที่
  เอาประกันภัยโดยใช้กำลังอย่างรุนแรงและทำให้เกิดร่องรอยของความเสียหายที่เห็นได้อย่างชัดเจนต่อสถานที่ที่เอาประกันภัย จากการใช้เครื่องมือ
  วัตถุระเบิด ไฟฟ้า เคมี รวมทั้งความสูญเสียหรือความเสียหายเนื่องจากความพยายามกระทำการดังกล่าว
 •     2. แบบ จร.2 การลักทรัพย์ที่ปรากฏรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ เป็นแบบที่ให้ความคุ้มครองเช่นเดียวกับ แบบ จร.1 แต่รวมถึงการ
  ชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์ด้วย
 •     3. แบบ จร.3 การลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ เป็นแบบที่ให้ความคุ้มครองเช่นเดียวกับ แบบ จร.2 แต่ไม่จำเป็นต้องปรากฏรอยงัดแงะ ทรัพย์สิน
  ที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง ได้แก่ เงิน ทอง อัญมณี โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เหรียญ ต้นฉบับเอกสาร โฉนด แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปออกแบบ
  ลวดลาย แบบหรือแบบพิมพ์ หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย์ เอกสารสำคัญต่าง ๆ ไปรษณียากร อากรแสตมป์ เงินตรา ธนบัตร บัตรเครดิต เช็ค
  สมุดบัญชี หรือสมุดหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจใด ๆ เว้นแต่จะได้ระบุให้รวมอยู่ในการประกันภัยโดยชัดแจ้ง


อัตราเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง?

อัตราเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง?

จำนวนเงินเอาประกันภัย/ มูลค่าทรัพย์สินที่ทำประกันภัย