Insurance Premium Rating Bureau: IPRB

Download Documents

 • Home
 • Download Documents

  Insurance Premium Rating Bureau: IPRB

 • Download

  • โปรแกรม Financial Report - Life Easy

   24/08/2021 Download Documents
  • แบบตารางรายงานการรับประกันภัย จำแนกตามประเภทการประกันภัย (Covid19)

   07/07/2020 Download Documents
  • แบบตารางรายงานการรับประกันภัย จำแนกตามประเภทการประกันภัย (NEW)

   07/07/2020 Download Documents
  • IPRB IFRS17 Product Grouping Tool v1.2.0

   22/08/2019 Download Documents
  • IIRFA Market Update 2018 Presentation

   19/10/2018 Download Documents
  • IIRFA Newsletter - December 2017

   05/01/2018 Download Documents
  • เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงโครงการประกันสุขภาพข้าราชการ

   07/12/2016 Download Documents
  • เอกสารประกอบการสัมมนา ฝ่าวิกฤตประกันภัยรถยนต์ เราจะไปทางไหน (วันที่ 5 กรกฎาคม 2559)

   05/07/2016 Download Documents
  • คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย: การสร้างตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป (Generalized Linear Models)

   08/06/2016 Download Documents
  • CEO Focus Group ครั้งที่ 5

   25/04/2016 Download Documents
  • CEO Focus Group ครั้งที่ 4

   01/04/2016 Download Documents
  • Thailand Non-life Insurance Statistics 2015

   02/03/2016 Download Documents
  • CEO Focus Group ครั้งที่ 3

   05/02/2016 Download Documents
  • Thailand Non-life Insurance Statistics 2015

   01/02/2016 Download Documents
  • Thailand Non-life Insurance Statistics 2015

   05/01/2016 Download Documents
  • Thailand Non-life Insurance Statistics 2015

   16/12/2015 Download Documents
  • CEO Focus Group ครั้งที่ 2

   26/11/2015 Download Documents
  • Thailand Non-life Insurance Statistics 2015

   05/11/2015 Download Documents
  • Thailand Non-life Insurance Statistics 2015

   06/10/2015 Download Documents
  • CEO Focus Group ครั้งที่ 1

   02/09/2015 Download Documents
  • Thailand Non-life Insurance Statistics 2015

   02/09/2015 Download Documents
  • Thailand Non-life Insurance Statistics 2015

   03/08/2015 Download Documents
  • Thailand Non-life Insurance Statistics 2015

   02/07/2015 Download Documents
  • Thailand Non-life Insurance Statistics 2015

   05/06/2015 Download Documents
  • Thailand Non-life Insurance Statistics 2015

   08/05/2015 Download Documents
  • Thailand Non-life Insurance Statistics 2015

   07/04/2015 Download Documents
  • Thailand Non-life Insurance Statistics 2014

   03/03/2015 Download Documents
  • Thailand Non-life Insurance Statistics 2013

   03/03/2015 Download Documents
  • Thailand Non-life Insurance Statistics 2012

   03/03/2015 Download Documents
  • Thailand Non-life Insurance Statistics 2011

   03/03/2015 Download Documents
  • Thailand Non-life Insurance Statistics 2010

   03/03/2015 Download Documents
  • Thailand Non-life Insurance Statistics 2009

   03/03/2015 Download Documents
 • Insurance Information and Ratemaking Forum of Asia (IIRFA)

 • Download IPRB Article

  • ความเชื่อ ความจริง และหนทางอนาคต ของการพัฒนาประกันภัยข้าวในประเทศไทย

   01/09/2018 Download Documents
  • โปรแกรมการคำนวณต้นทุนความเสียหายอ้างอิง แบบแยกประเภทการซ่อม พร้อมบทวิเคราะห์

   01/06/2018 Download Documents
  • ความสำคัญของ Data Analytics และการประยุกต์ใช้ในธุรกิจประกันภัย

   01/03/2018 Download Documents
  • ความสำคัญของ Data Analytics และการประยุกต์ใช้ในธุรกิจประกันภัย ตอนที่ 1

   01/12/2017 Download Documents
  • การศึกษาผลกระทบจากการเพิ่มวงเงินความคุ้มครองการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

   01/09/2017 Download Documents
  • การคาดการณ์อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา

   01/06/2017 Download Documents
  • การประชุมข้อมูลประกันภัยและการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยแห่งเอเชีย

   01/12/2016 Download Documents
  • ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของธุรกิจประกันภัย

   01/12/2016 Download Documents
  • ธุรกิจประกันวินาศภัยในยุค FinTech

   01/09/2016 Download Documents
  • การคิดเบี้ยประกันภัยรถยนต์ตามการใช้จริงด้วย Telematics

   01/03/2016 Download Documents