คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศ คปภ.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย

ประกาศ คปภ.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย

19 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ

คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ จัดประชุมชี้แจง ประกาศ คปภ.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อฉล พ.ศ.2561 และประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2561 เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร