คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ

ข่าวสารและกิจกรรม

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดสัมมนาเสริมสร้างความรู้บริษัทประกันวินาศภัยในเรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดสัมมนาเสริมสร้างความรู้บริษัทประกันวินาศภัยในเรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน

01 กันยายน 2563 คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ

สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ จัดสัมมนา "ความรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมถึงอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติสำหรับธุรกิจประกันวินาศภัยไทย" เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบริษัทประกันวินาศภัย ในเรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 501 สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดย มี นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวเปิดการสัมมนา

นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า “ธุรกิจประกันวินาศภัยนั้น ถือเป็นสถาบันการเงินประเภทหนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแม้ว่าในหลักการแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยมีความเสี่ยงต่ำต่อการเป็นแหล่งฟอกเงิน เนื่องจากเป็นสถาบันการเงินที่ไม่ได้มีการรับฝากเงิน หรือบริการเสนอการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทน แต่เป็นสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์ในการรับประกันภัยและบริหารความเสี่ยงภัยต่อความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย ดังนั้น โอกาสที่บริษัทประกันวินาศภัยจะเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดฐานฟอกเงินจึงน้อยมาก อย่างไรก็ตาม ภาคธุรกิจประกันวินาศภัยได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ภายใต้กรอบที่กำหนดให้ภาคธุรกิจต้องมีการรายงานธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในการดำเนินธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันวินาศภัยมาโดยตลอด ในส่วนสมาคมประกันวินาศภัยไทยเองนั้นก็ได้เห็นความสำคัญของการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงได้มีการอบรม สัมมนา และถ่ายทอดความรู้ในเรื่องดังกล่าวให้กับบริษัทสมาชิกมาอย่างต่อเนื่อง”

การสัมมนาดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก คุณพงศ์ธร ทองด้วง ผู้อำนวยการส่วนนิติการ และ คุณอัณณ์ชญา สุติน นิติกรชำนาญการ ส่วนนิติการ กองกฎหมาย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาสรุปให้ทราบถึง “สาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมถึงอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง” พร้อมทั้งมีการเสวนาในหัวข้อ “แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมถึงอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องของธุรกิจประกันวินาศภัย” โดย คณะวิทยากรจากคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ทั้งนี้ การสัมมนาข้างต้นกำหนดจัดขึ้น 2 ครั้ง โดยในครั้งแรกซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 1 กันยายน 2563 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ดูแลด้านกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance) หรือผู้รับผิดชอบงานด้านกฎหมายของบริษัทประกันวินาศภัย ส่วนในครั้งที่ 2 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 จะเป็นการจัดสัมมนาสำหรับผู้บริหาร และผู้ที่อยู่ในหน่วยงานอื่น ๆ ของบริษัทประกันวินาศภัย