คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ

ข่าวสารและกิจกรรม

สัมมนาเสริมสร้างความรู้บริษัทประกันวินาศภัยในเรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน ครั้งที่ 2

สัมมนาเสริมสร้างความรู้บริษัทประกันวินาศภัยในเรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน ครั้งที่ 2

10 กันยายน 2563 คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ

สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ จัดการสัมมนา "ความรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมถึงอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติสำหรับธุรกิจประกันวินาศภัยไทย" ครั้งที่ 2 ขึ้น เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 501 สมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อเป็นเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบริษัทประกันวินาศภัย ในเรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการสัมมนาครั้งนี้ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ผู้บริหาร และผู้สนใจทั่วไป จากบริษัทสมาชิกของสมาคมประกันวินาศภัยไทย

การสัมมนาในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก คุณพงศ์ธร ทองด้วง ผู้อำนวยการส่วนนิติการ และ คุณอัณณ์ชญา สุติน นิติกรชำนาญการ ส่วนนิติการ กองกฎหมาย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาสรุปให้ทราบถึง สาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่วนช่วงบ่ายเป็นการร่วมเสวนาถึงแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราบการฟอกเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของธุรกิจประกันวินาศภัย โดยวิทยากรจากคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ทั้งนี้ การสัมมนาในครั้งนี้ได้รับความสนใจและตอบรับเข้าร่วมสัมมนาจากบริษัทสมาชิกของสมาคมฯ เป็นอย่างดีไม่ต่างจากการสัมมนาในครั้งแรกเมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน ที่ผ่านมา