คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ

ข่าวสารและกิจกรรม

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดการอบรม หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของสถาบันการเงิน ประเภทบริษัทประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดการอบรม หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของสถาบันการเงิน ประเภทบริษัทประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1

06 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ

สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ จัดการอบรม "หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของสถาบันการเงิน  ประเภทบริษัทประกันวินาศภัย" ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563  เมื่อขึ้นเป็นครั้งแรกในวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 501 และ 502 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ทั้งนี้ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของบริษัทสมาชิกได้จัดตั้งเป็นสำนักฝึกอบรมที่ได้รับการอนุมัติและรับรองจากสำนักงาน ปปง. ให้เปิดการฝึกอบรมฯ ได้ โดยรูปแบบการอบรมที่สมาคมฯ จะให้บริการกับบริษัทสมาชิกจะประกอบไปด้วย การบรรยายในห้องเรียน (Classroom) ณ สมาคมฯ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นจำนวน 7 ครั้ง รองรับจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 1,000 คน นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังอยู่ระหว่างการเตรียมการสำหรับการอบรมผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Video Conference รวมถึงระบบ e-learning ซึ่งจะให้บริการในอนาคตควบคู่กันไปด้วย