วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

รายชื่อหนังสือที่สมาคมจัดจำหน่าย

Compliance Guidelines© Anti-Money Laundering Act B.E.2542 and Counter-Terrorism and Proliferation of the Weapons of Mass Destruction Financing Act B.E.2559 For non-life insurance companies

แนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย

ประกาศและคำสั่ง คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 มาตรา 37

กรมธรรม์ประกันภัยรับผิดของผู้ขนส่ง (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2557) และคู่มือคำชี้แจงประกอบกรมธรรม์ประกันภัย

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย (Non-Life Insurance Accounting Manual)

ความเสียหายทั่วไป (General Average) และ การช่วยเหลือกู้ภัย (Salvage)

การคำนวณเงินสำรองค่าสินไหมทดแทน Loss Reserving (ใหม่)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัย

คู่มือการทำเคลมสำหรับบริษัทประกันภัย กรณีเกิดเหตุมหันตภัย