คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลเเละโลจิสติกส์

ข่าวสารและกิจกรรม

การแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing Session) เรื่อง หลักความเสียหายทั่วไป (General Average)

การแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing Session) เรื่อง หลักความเสียหายทั่วไป (General Average)

22 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลเเละโลจิสติกส์

คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ จัดการแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing Session) เรื่อง หลักความเสียหายทั่วไป (General Average) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ระหว่างคณะกรรมการฯ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ประมวล จันทร์ชีวะ เป็นผู้ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนบริษัทประกันวินาศภัย (บริษัทสมาชิก) ที่ปฏิบัติงานด้านการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนทางทะเลและโลจิสติกส์ หรือสายงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงาน คปภ. ผู้แทนจากบริษัทประกันวินาศภัย (บริษัทสมาชิก) จำนวน 34 บริษัท รวมจำนวนทั้งสิ้น 142 คน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30-16.00 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Google Meet)