คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลเเละโลจิสติกส์

ข่าวสารและกิจกรรม

การเสวนาเรื่อง Incoterms ฉบับใหม่ 2020 กับการประกันภัยสินค้า

การเสวนาเรื่อง Incoterms ฉบับใหม่ 2020 กับการประกันภัยสินค้า

02 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลเเละโลจิสติกส์

คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ จัดเสวนาเรื่อง "Incoterms ฉบับใหม่ 2020 กับการประกันภัยสินค้า" เพื่อให้ผู้รับประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ได้รับความรู้และทราบแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องในการใช้กฎระเบียบมาตรฐานในการส่งมอบสินค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศ ตามข้อตกลงเงื่อนไขการขนส่ง Incoterms 2020 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ประมวล จันทร์ชีวะ เป็นวิทยากรและผู้ดำเนินการเสวนา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการเสวนา ได้แก่ ผู้แทนจากสำนักงาน คปภ. ผู้แทนจากบริษัทประกันวินาศภัย (บริษัทสมาชิก) จำนวน 39 บริษัท รวมจำนวนทั้งสิ้น 165 คน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting