คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลเเละโลจิสติกส์

ข่าวสารและกิจกรรม

การสัมมนาการจัดการสินไหมทดแทน การประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Marine Cargo Insurance)

การสัมมนาการจัดการสินไหมทดแทน การประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Marine Cargo Insurance)

27 ตุลาคม 2565 คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลเเละโลจิสติกส์

คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ โดยชมรมประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ จัดสัมมนาเรื่อง "การจัดการสินไหมทดแทน การประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Marine Cargo Insurance)" เพื่อให้บุคลากรของบริษัทประกันวินาศภัยที่ปฏิบัติงานด้านการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ ได้รับความรู้และเพิ่มความเข้าใจในหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน วิธีการปฏิบัติในการรับเรื่องและจัดการเรื่องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เทคนิคการตรวจสอบและการพิจารณาจัดการสินไหมทดแทน และเทคนิคการเจรจา (ขั้นพื้นฐาน) โดยมีนายพิศิษฐ์ เงาวิจิตร ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ เป็นวิทยากร ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงาน คปภ. ผู้แทนจากบริษัทประกันวินาศภัย (บริษัทสมาชิก) จำนวน 40 บริษัท คณะกรรมการและชมรมฯ รวมจำนวนทั้งสิ้น 213 คน เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย