คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลเเละโลจิสติกส์

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรพื้นฐานด้านการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ ปี 2563”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรพื้นฐานด้านการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ ปี 2563”

โดย ชมรมประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์

07 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลเเละโลจิสติกส์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรพื้นฐานด้านการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ ปี 2563”

โดย ชมรมประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์

 

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องหลักพื้นฐานของการประกันภัย การประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การประกันภัยขนส่งสินค้าภายในประเทศ การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง ทั้งในด้านการพิจารณารับประกันภัยและการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน บทบาทหน้าที่ของผู้ซื้อ ผู้ขาย และความสัมพันธ์กับการประกันภัยสินค้า รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ (เบื้องต้น) ให้กับผู้ปฎิบัติงานด้านการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ของบริษัทประกันวินาศภัย

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ปฎิบัติงานด้านการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานให้เป็นมืออาชีพ

3. เพื่อสร้างเครือข่ายการพบปะระหว่างบริษัทสมาชิก เพื่อประโยชน์ในการประสานงานระหว่างกัน

 

หัวข้ออบรม:

1. ภาพรวมธุรกิจและทิศทางการเติบโตของการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์

2. บทบาทหน้าที่ของผู้ซื้อ ผู้ขาย และความสัมพันธ์กับการประกันภัยสินค้า                        

3. เงื่อนไขและขอบเขตความคุ้มครองการประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Marine Cargo Insurance)

4. หลักการและขั้นตอนในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Marine Cargo Insurance)

5. การประกันภัยขนส่งสินค้าภายในประเทศ (Inland Cargo Policy) เปรียบเทียบ การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง (Carrier’s Liability Insurance)

6. หลักการและขั้นตอนในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การประกันภัยขนส่งสินค้าภายในประเทศ (Inland Cargo Policy) และประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง (Carrier’s Liability Insurance)

7. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์                         

8. กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) – การพิจารณารับประกันภัยและสินไหมทดแทนเบื้องต้น

ค่าสมัคร:

รับสมัครบุคลากรจากบริษัทประกันภัย (บริษัทสมาชิก) บริษัทละ 1 ท่าน

ค่าธรรมเนียม ท่านละ 2,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

กำหนดวันที่อบรม:

ระยะเวลาการอบรม 4 วัน รวม 24 ชั่วโมง

อบรมเฉพาะวันเสาร์ ระหว่างวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 ถึง วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563

รับสมัคร:

วันนี้ - 14 สิงหาคม 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ http://seminar.tgia.org

สถานที่อบรม:

ณ ห้องสัมมนา 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซ. สุขุมวิท 64/1

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

นางสาวนงรัตน์ พิทักษ์ฉัตรสกุล โทร. 0 2108 8399 ต่อ 1208 E-mail: nongrat@tgia.org

- ดาวน์โหลดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

- ดาวน์โหลดตารางอบรมฯ