คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ข่าวสารและกิจกรรม

การสัมมนา The Cyber Seminar between TGIA-Munich Re

การสัมมนา The Cyber Seminar between TGIA-Munich Re

25 ตุลาคม 2565 คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด

สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด ร่วมกับบริษัท Munich Re จัดการสัมมนาหัวข้อ "The Cyber Seminar between TGIA-Munich Re" โดยเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการประกันภัยไซเบอร์ (Cyber Insurance) ให้กับบริษัทสมาชิกของสมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อก้าวทันความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันภัย การจัดการสินไหมทดแทน และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงทางด้านไซเบอร์ รวมถึงการเข้าใจในลักษณะความเสี่ยงของธุรกิจที่ต้องเผชิญ เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้องสามารถตระหนักถึงความเสี่ยงในการทำงานให้สามารถพิจารณารับประกันภัยได้อย่างรอบคอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนทั้งสิ้น 213 คน จาก 42 บริษัท จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-13.00 น. (สัมมนารูปแบบ Hybrid) ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting  

ดาวน์โหลดเอกสารสัมมนา และรับชมวิดีโอสัมมนาย้อนหลัง