คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ข่าวสารและกิจกรรม

สัมมนา การประกันภัยงานก่อสร้างในศตวรรษที่ 21

สัมมนา การประกันภัยงานก่อสร้างในศตวรรษที่ 21

20 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด

สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ดและชมรมประกันภัยเบ็ดเตล็ด จัดโครงการสัมมนา เรื่อง การประกันภัยงานก่อสร้างในศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของบริษัทประกันวินาศภัยที่รับประกันภัยด้านการประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญาการก่อสร้าง ได้เพิ่มพูนทักษะความรู้ความเข้าใจในภาพรวมของการปฏิบัติงานตามสัญญาการก่อสร้าง สามารถพิจารณาความเสี่ยงภัยที่จะเกิดกับสถานที่เอาประกันภัย บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องกับงานตามสัญญาการก่อสร้าง ข้อควรระวัง รวมถึงเงื่อนไขความคุ้มครองโดยทั่วไปของกรมธรรม์ประกันภัยและกรณีศึกษา และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง การสัมมนาจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ โดยได้รับเกียรติจากประธานคณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด นายปัญญ์ รอดลอยทุกข์ กล่าวเปิดงาน