คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

ข่าวสารและกิจกรรม

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อตรวจสอบการจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับ ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก และสำนักงาน คปภ.

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อตรวจสอบการจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับ ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก และสำนักงาน คปภ.

30 มีนาคม 2564 คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

      นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อตรวจสอบการจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับ กับกรมการขนส่งทางบก และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)โดยมีนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. ร่วมลงนาม เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สํานักงาน คปภ.

      การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันดังกล่าวเป็นการบูรณาการร่วมกันพัฒนาระบบในส่วนของการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อตรวจสอบการจัดทําประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ประกันภัย พ.ร.บ.) และเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของกรมการขนส่งทางบกในการรับชําระภาษีรถยนต์ประจําปี โดยสมาคมประกันวินาศภัยไทยเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบ Web Service สําหรับตรวจสอบข้อมูลการจัดทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับเดิมให้ครอบคลุมการให้บริการชำระภาษีรถยนต์ประจำปีทุกช่องทาง ซึ่งเป็นรูปแบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงระหว่างกรมการขนส่งทางบกและสำนักงาน คปภ. มีการเข้ารหัสข้อมูลทำให้ข้อมูลมีความปลอดภัย สามารถค้นหาข้อมูลการทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับได้รวดเร็ว ลดภาระทั้งกับประชาชนผู้ใช้บริการและหน่วยงานของรัฐในการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน ช่วยให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของรถได้รับประโยชน์ที่แท้จริง สามารถปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ผ่านบริการที่ครบวงจรด้วยความสะดวกและรวดเร็ว