คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

ข่าวสารและกิจกรรม

การสัมมนาเรื่อง “ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของระบบรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า”

การสัมมนาเรื่อง “ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของระบบรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า”

18 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์
ชมรมสินไหมยานยนต์ ร่วมกับชมรมพิจารณารับประกันภัยยานยนต์ จัดการสัมมนาเรื่อง “ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของระบบรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า” ให้กับคณะทำงาน และกรรมการชมรมที่สังกัดในคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการทำงานของรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปสู่การจัดการสินไหมทดแทนที่ถูกต้อง รวมถึงเพื่อให้การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามความเสี่ยงภัยที่แท้จริง จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
 
ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 13.00–16.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting
หัวข้อ โครงสร้างและกระบวนการทำงานรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า โครงสร้างและการทำงานของระบบต่าง ๆ ของแบตเตอรี่และมอเตอร์ไฟฟ้า ตลอดจนการซ่อมและการบำรุงรักษารถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า วิทยากรโดย ผศ.ดร.วรชาติ สุวรรณงาม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00–16.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting
หัวข้อ แนวโน้มของเทคโนโลยีรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในอนาคต มุมมองธุรกิจตลาดรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในอนาคตในประเทศไทย งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า การทดสอบมาตรฐานของรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า วิทยากรโดย ดร.อาณัติ หาทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
 
สามารถรับฟังการสัมมนา "ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของระบบรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า" ย้อนหลังได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1OB8BNnhoMeJM-TszSnVzarNYZ6DXy1zK?usp=sharing