คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายสำหรับบุคลากรบริษัทประกันวินาศภัยที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยรถยนต์ รุ่นที่ 3

โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายสำหรับบุคลากรบริษัทประกันวินาศภัยที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยรถยนต์ รุ่นที่ 3

25 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

ชมรมนักกฎหมายประกันภัยยานยนต์ ได้จัดอบรมโครงการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่กฎหมายของบริษัทประกันวินาศภัย รุ่นที่ 3 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านกฎหมายการประกันภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานฝ่ายกฎหมายของบริษัทประกันวินาศภัย พร้อมทั้งได้มีการพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มเติมเนื้อหาการอบรมให้เหมาะสมสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจัดอบรมทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 10 ถึง วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 รวม 6 วัน ระยะเวลาอบรม 36 ชั่วโมง ผ่าน Zoom Meeting โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวนทั้งสิ้น 70 คน 38 บริษัท

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารและรับฟังอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่กฎหมายของบริษัทประกันวินาศภัย รุ่นที่ 3 ย้อนหลังได้ที่
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1DSLHQP4HBplErUtPqDtP2x7NYFbB6E_8