คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุมหารือเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์

การประชุมหารือเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์

01 เมษายน 2565 คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์
     คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมจากบริษัทสมาชิกที่ประกอบการรับประกันภัยรถยนต์ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีหัวข้อการประชุมหารือ ดังนี้ 
     1. กรมธรรม์ประกันภัยรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่แบบใหม่ (Big Bike) และการยื่นขอความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big Bike) และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัย 
     2. การบูรณาการดำเนินการกลุ่มบุคคลที่แสวงหาประโยชน์จากการประกันภัยระหว่างภาคธุรกิจประกันภัยรถยนต์ และหน่วยงานกำกับ
     3. โครงการการเชื่อมโยงข้อมูลประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับกับกรมการขนส่งทางบก
     4. โครงการ GATEWAY OF INSURANCE เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลในการนำข้อมูลประกันภัยรถยนต์ไปใช้ประโยชน์ให้แก่ภาคธุรกิจโดยรวม และบริษัทต่าง ๆ
 
ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารและรับชมการประชุมย้อนหลังได้ที่