คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

ข่าวสารและกิจกรรม

การสัมภาษณ์เชิงลึกตามโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2566-2570)

การสัมภาษณ์เชิงลึกตามโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2566-2570)

01 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย พร้อมด้วย นางสาวกัลยา จุกหอม ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารอาวุโส สายงานวิชาการ และนายวรสิทธิ์ ฐิติธนการ รองเลขาธิการ สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย เป็นผู้แทนสมาคมประกันวินาศภัยไทยในการให้สัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ อาทิ ความเหมาะสมของอัตราเบี้ยประกันภัย และอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และภาพรวมของค่าสินไหมทดแทน เพื่อเป็นข้อมูลให้กับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำไปประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2566–2570) และแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2566 ของฝ่ายสำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ตามโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2566-2570) ของสำนักงาน คปภ. เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting