คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุมชี้แจงการปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ และคู่มือตีความตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

การประชุมชี้แจงการปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ และคู่มือตีความตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

24 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

ตามที่สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ ได้ร่วมกับสำนักงาน คปภ. จัดโครงการสัมมนา 5 ภาค เรื่อง การประชุมชี้แจงการปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ และคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทำความเข้าใจกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ และภาคสมัครใจ และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขตลอดจนและเพื่ออธิบายแนวทางการปฏิบัติให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลกับภาคธุรกิจประกันวินาศภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสมาคมประกันวินาศภัยไทย ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยน และระดมความคิดเห็นแนวทางการปฏิบัติตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ และภาคสมัครใจ ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข โดยกำหนดจัดสัมมนาดังนี้
ครั้งที่ 1  ภาคกลาง ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
          - กำหนดการสัมมนา วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  
ครั้งที่ 2  ภาคเหนือ ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
          - กำหนดการสัมมนา วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ครั้งที่ 3 ภาคใต้ ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูกติกโฮเตล จังหวัดสงขลา
          - กำหนดการสัมมนา วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563
ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออก ณ โรงแรม TSIX5 Hotel จังหวัดชลบุรี
          - กำหนดการสัมมนา วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563
ครั้งที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรม pullman จังหวัดขอนแก่น
          - กำหนดการสัมมนา วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม:
- การปรับปรุงกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดย นายประสิทธิ์ คำเกิด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
- การปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ โดย ดร. อายุศรี คำบรรลือ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายตรวจสอบ สำนักงาน คปภ. และ นายอรัญ ศรีว่องไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- การปรับปรุงพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ โดย นางสาวกัลยา จุกหอม ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร สายงานวิชาการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย และ นางสาวทัศนวรรณ เชาว์ดำรงสกุล หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มกำกับผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยสำหรับบุคคล สำนักงาน คปภ.
- ตัวอย่างการคำนวณความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์