วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

News & Events

  • Home
  • News & Events

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 55

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 55 เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 พร้อมจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปี 2564-2566 จำนวน 21 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
 
ผลการเลือกตั้งชุดแรก จำนวน 7 บริษัท จากบริษัทที่ไม่เคยเป็นกรรมการในวาระที่แล้ว
1. นางสาวนิตยา พิริยะธรรมวงศ์ บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
2. นางสาวสุชาวดี แสงอนงค์  บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
3. นายปิยะ วราอุบล บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
4. นายปิยะพัฒน์ วนอุกฤษฏ์  บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
5. นายอรัญ ศรีว่องไทย บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
6. นางพรทิพย์ จุลชาต  บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
7. นายอรรณพ พรธิติ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 
และผลการเลือกตั้งชุดที่สอง จำนวน 14 บริษัท จากบริษัทสมาชิกที่เหลือทั้งหมด
1. นายอานนท์ วังวสุ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2. นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
3. นางสาวบังอร จิระวรสุข บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
4. นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์  บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
5. นายมนตรี วงศ์ท่าเรือ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
6. นางนวลพรรณ ล่ำซำ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
7. นายสมพร สืบถวิลกุล บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
8. นายนพดล สันติภากรณ์ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด 
9. นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
10. นายไพชยนต์ สุธีรพงศ์พันธ์ บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
11. นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
12. นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
13. นางสาวเดือนเด่น ชื่นจิตต์ศิริ บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
14. นายปัญญ์ รอดลอยทุกข์ บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)