วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

News & Events

  • Home
  • News & Events

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT & Cyber Risk Management)”

ชมรมบริหารและจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT & Cyber Risk Management)” เมื่อวันที่ 30 กันยายน ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สันติพัฒน์ อรุณธารี การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยง มีความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษาเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อันสืบเนื่องมาจากประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2563 โดยมีบริษัทสมาชิกเข้าร่วมอบรมกว่า 100 ท่าน