วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

News & Events

  • Home
  • News & Events

การสัมมนา PDPA in Action for HR

ชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย จัดสัมมนาเรื่อง PDPA in Action for HR ช่องทางออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยรองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันกฎหมายสื่อดิจิทัล ประจำหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 และ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 เพื่อให้ผู้บริหารงาน HR เข้าใจหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน HR และ Workshop ในการฝึกปฏิบัติการเตรียมนโยบายและแบบความยินยอมสำหรับพนักงานให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมีบุคลากรสายงาน HR กว่า 120 คนเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว