วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

News & Events

  • Home
  • News & Events

อบรมหลักสูตร Cyber Security: Penetration Testing and System Hardening

ชมรมไอทีประกันภัย จัดอบรมหลักสูตร "Cyber Security: Penetration Testing and System Hardening" ขึ้น จำนวน 2 วัน คือ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 และวันที่ 5 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวมาให้ความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในหลักการของ Cyber Security ให้กับบุคลากรด้าน IT ของบริษัทประกันวินาศภัย มีบริษัทสมาชิกเข้าร่วมอบรม จำนวน 33 ท่าน